u00a9 Copyright 2020 ZooTemplate

United States

001-1234-66666
40 Baria Sreet 133/2

NewYork City, US

United States

001-1234-88888
14, rue Cholette, Gatineau

Ottawa City, Canada

Our Newsletter

Home

Search

Cart (0) Close

No products in the cart.

Cart

Arvsrätt

I Sverige styrs arvsrätt av lagar som syftar till att säkerställa en rättvis och rättvis fördelning av en avliden persons kvarlåtenskap. Den svenska rättsliga ramen erkänner vikten av att skydda rättigheterna för efterlevande familjemedlemmar och arvingar. Här är viktiga aspekter av arvsrätt i Sverige:

Rättslig arv:

Svensk rätt anger regler för lagskifte i avsaknad av giltigt testamente. Arvsordningen baseras i allmänhet på familjeförhållanden.

Om den avlidne inte lämnade ett testamente delas dödsboet vanligtvis mellan efterlevande make, barn och andra nära släktingar.

Makarnas arvsrätt:

Den efterlevande maken har rätt till en del av kvarlåtenskapen, även om det inte finns något testamente. Den specifika andelen beror på om det finns barn och andra arvingar.

I de fall den avlidne hade barn kan den efterlevande maken ärva en viss andel som kallas den lagstadgade delen, varvid kvarvarande kvarlåtenskap fördelas mellan barnen.

Barns arvsrätt:

 

Barn har en stark arvsrätt i Sverige. De har rätt till bodelning, även om det finns en efterlevande make.

Antalet barn och deras förhållande till den avlidne påverkar dödsbofördelningen. Adopterade barn har i allmänhet samma arvsrätt som biologiska barn.

Testningsfrihet:

Sverige erkänner principen om “testningsfrihet”, som tillåter individer att upprätta testamenten för att specificera hur de vill ha sina tillgångar fördelade.

Vissa regler skyddar dock nära familjemedlemmars rättigheter och en testamentstagare kan inte helt ta bort en make eller barn. Den efterlevande maken har rätt till minst hälften av dödsboet.

Protestprocess:

Bouppteckningsprocessen i Sverige innebär prövning av den avlidnes testamente och bodelning. Skatteverket ansvarar för att övervaka denna process.

Alla tillgångar går inte igenom bouppteckning, och vissa kan gå direkt till förmånstagare genom gemensamt ägande eller utnämning av förmånstagare.

För mer information om dödsbouppteckning

Fastighets- och gåvoskatter:

Sverige tar ut fastighetsskatt på arvet som förmånstagare får. Skattesatserna beror på dödsboets värde och förhållandet mellan den avlidne och förmånstagaren.

Gåvoskatter kan även gälla vissa överföringar som görs under den avlidnes livstid.

Att förstå arvsrätt i Sverige är avgörande för att individer ska kunna planera sina dödsbo på ett effektivt sätt och säkerställa en rättvis fördelning av tillgångar mellan sina nära och kära. Samråd med jurister kan ge vägledning för att navigera i komplexiteten i svensk arvsrätt.

 

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.